نویسنده = ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ژئوشیمی زیست محیطی عناصر سمی در ناحیه غرب شهرستان خوی تا مرز رازی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 57-66

عبدالرضا کرباسی؛ راضیه لک؛ مهسا سنایی