نویسنده = ���������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه)

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 24-11

محمدامین زارعی درمیان؛ محمدرضا بصیرنژاد؛ محمد جوانشیرگیو