نویسنده = �������������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 464-475

امیرحسین رفیعیان؛ عبدالحسین حداد؛ مهدی خیرخواهان؛ دانیال رضازاده عیدگاهی