نویسنده = �������� �������� ���������������� �������� ��������
بررسی استانداردهای میزان تشعشع فرستنده های رادیو و تلویزیون در ایران و جهان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 86-75

مصطفی محمدی؛ احمد میرباقری؛ سیده زهرا جلیل زاده شیروانی