نویسنده = �������� ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد ارزش تفریحی پارک ملی بمو استان فارس با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 100-87

امیدعلی عادلی؛ حبیب انصاری سامانی؛ نصراله فریدونی؛ رؤیا زارع قلعه‌سیدی