نویسنده = ���������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365

دوره 2، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 454-463

سیدکاظم موسوی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد