نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365

دوره 2، شماره 1، بهار 1396، صفحه 120-111

سید کاظم موسوی؛ علی سلمان پور؛ سیامک شکوهی فرد