نویسنده = �������� �������� ����������
تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 546-555

نادیا داری پور؛ سعید امان پور