نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی مدلهای AERMOD و CALPUFF در مدلسازی انتشار آلودگی جوی CO (مطالعه ی موردی: کارخانه ی فولاد)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 589-597

مارال رشیدی فرد؛ یوسف رشیدی؛ مجید امیری