نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران.

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1614-1622

محسن صالحی کمرودی؛ اسمعیل ابونوری