نویسنده = اکبر یاسیان
ارزیابی اثرات ترافیک شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(مطالعه موردی: خیابان ولیعصر)

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 756-768

حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اکبر یاسیان؛ مهرداد محمد مرادیان


برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر رینه لاریجان)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 712-720

عامر نیک پور؛ اکبر یاسیان؛ مصطفی صفایی رینه