نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 693-700

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان