نویسنده = ���������� ������������
ارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد SWOT ( مطالعه موردی :مراکز معاینه فنی)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 701-711

علیرضا سایه؛ حسن کریمزادگان؛ نعمت الله خراسانی