نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آﺳﺎﻳﺶ اﻗﻠﻴمی و ارتباط آن با شاخص های فیزیولوژیک انسان (مورد: استان سیستان و بلوچستان)

دوره 4، شماره 1، بهار 1398، صفحه 929-944

عبدالرضا کاشکی؛ سید محمد حسینی؛ امینه حردانی