نویسنده = علیرضا ایلدرمی
تعداد مقالات: 4
1. ارزشگذاری اقتصادی بر مبنای تعیین شاخص های بصری و زیبا شناسی سیمای سرزمین در شهرستان ملایر

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2815-2822

سکینه ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی


2. شناسایی و تعیین مناطق کلیدی عرضه خدمات اکوسیستمی چندگانه در بخش مرکزی استان اصفهان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2029-2036

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران


3. تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهرستان ملایر با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2114-2122

سکینه ناصری؛ کامران شایسته؛ علیرضا ایلدرمی


4. ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1225-1235

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران