نویسنده = مهرداد کیانی
تعداد مقالات: 3
1. The Precipitation Changes on the Western and Eastern Aspects of Zagros Mountains

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3494-3498

مهرداد کیانی؛ داریوش ابوالفتحی


3. رخداد فرین بارشی فصل زمستان برروی ناهمواری های زاگرس در غرب ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1350-1362

مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی