نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. رخداد فرین بارشی فصل زمستان برروی ناهمواری های زاگرس در غرب ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1350-1362

مهرداد کیانی؛ حسن لشکری؛ هوشنگ قائمی