نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد آئروژل لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کلش برنج در جذب رنگ اسیدی از آب

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1418-1426

عاطفه رحیمی؛ یحیی همزه؛ علی عبدالخانی؛ سحاب حجازی؛ زیبا فتحی