نویسنده = �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. مکان یابی محل دفن پسماند های صنعتی مطالعه موردی شهرک شمس آباد استان تهران

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2413-2419

زهره هاشمی؛ رضا رفیعی؛ مظاهر معین الدینی


2. مکانیابی محل دفن نخاله‌های ساختمانی ‌شهر کرج با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1993-2002

سیدحسن موسوی؛ سعیده بیگدلو؛ مظاهر معین الدینی؛ قاسمعلی عمرانی؛ علیرضا میرزاحسینی