نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. اثر تناوب زراعی روی برخی از خصوصیات خاک در مناطق خشک ( مطالعه موردی رکن آباد میبد)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2056-2062

حمید سودائی زاده؛ محمدحسین حکیمی؛ محمدعلی حکیم زاده؛ سعیده آدوین؛ فاطمه هوشمندزاده


2. مقایسه کارایی انواع روش‌های درخت تصمیم و حداکثر احتمال جهت استخراج نقشه‌ی کاربری اراضی در مناطق خشک

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1459-1468

فاطمه هوشمندزاده؛ محمدرضا یزدانی؛ فهیمه عربی