نویسنده = ������ ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پتانسیل سنجی امکان تولید انرژی از پسماندهای خانگی (نمونه مطالعاتی شهر تهران)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1644-1652

سویل فرج پور باصر؛ زهرا ولی نژاد