نویسنده = اصغر مصلح آرانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه نیاز آبی گیاهان Ziziphus spina-christi و Prosopis cineraria

دوره 6، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 4220-4229

جواد درینی؛ علی اکبر کریمیان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد حسین ایران نژاد پاریزی


2. تأثیر ید بر افزایش مقاومت به خشکی گونه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در مرحله جوانه زنی و رشد

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2387-2393

حمید سودائی زاده؛ صدیقه جعفریان؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد علی حکیم زاده؛ زهرا سهرابی زاده