نویسنده = �������������� ���������������������� ������