نویسنده = ساسان محسن زاده
تعداد مقالات: 4
1. اثر نانو جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب و بررسی رشد گیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2037-2045

ساسان محسن زاده؛ مجتبی شیخ پور جلالی


2. ارزیابی کمپوست پسماند جامد شهری و ورمی کمپوست ضایعات کشاورزی از طریق رشد گیاه به لیمو در تنش شوری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2135-2143

ساسان محسن زاده؛ حمیده زمانپور شاه‌منصوری


3. بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1810-1816

ساسان محسن زاده؛ حمیده زمانپور شاه منصوری؛ زهرا جانبازی؛ مریم حسینخانی هزاوه