نویسنده = ساسان محسن زاده
اثر نانو جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب و بررسی رشد گیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، دی 1398، صفحه 2037-2045

ساسان محسن زاده؛ مجتبی شیخ پور جلالی


بررسی سمیت کمپوست پسماند شهری از طریق جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه‌های گندم، جو و کلزا و مقایسه دو روش ارزیابی

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1810-1816

ساسان محسن زاده؛ حمیده زمانپور شاه منصوری؛ زهرا جانبازی؛ مریم حسینخانی هزاوه