نویسنده = ������ ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر نانو جاذب در حذف فلز سنگین کادمیوم از آب و بررسی رشد گیاه ذرت

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 2037-2045

ساسان محسن زاده؛ مجتبی شیخ پور جلالی