نویسنده = �������� �������������� ��������
بررسی تولید بیوگاز از پسماندهای گیاهی و حیوانی( مطالعه موردی کمپ گردشگری کوره گز)

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1582-1592

امید محمد علیخان؛ شهرزاد خرم نژادیان