نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مدلسازی اثرات شرایط آب و هوایی و پارامترهای فیزیکی بر مسیر و سرنوشت لکه نفتی در خلیج فارس

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3412-3418

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی


2. ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2196-2204

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی