نویسنده = ������ ���������������� ������������
بررسی رابطه میزان غلظت روزانه و ماهانه آلاینده هوای شهری با عمق اختلاط در ایستگاه پونک با استفاده از مدل AERMOD

دوره 6، شماره 2، تیر 1400، صفحه 3587-3595

سید رضا میرعلیزاده فرد؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ یوسف رشیدی