نویسنده = �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سنجش امنیت اجتماعی در پارک ملت شهر زاهدان با رویکرد توسعه پایدار

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1899-1906

حمزه آراسته؛ آمنه حسن زهی؛ انسیه ولی