نویسنده = حسین وحیدی
Rapid Catalytic Cracking of Municipal Waste with Simultaneous Hydrogenation to Produce Liquid Fuel

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2170-2179

بهادر ابول پور؛ حسین وحیدی؛ مرتضی ریاضی نژاد