نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی توان اکولوژیک کاربری کشاورزی با استفاده از روش Fuzzy AHP چانگ و توابع فازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گله رود بروجرد)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1888-1898

حمیدرضا پورخباز؛ پریسا کوشکی؛ شهرام یوسفی خانقاه؛ سعیده جوانمردی