نویسنده = امیر نبی بیدهندی
Prioritizing of strategies for the ecological design of urban waste transfer stations using SWOT analysis

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2665-2672

غلامرضا نبی بیدهندی؛ علی دریابیگی زند؛ آذر واعظی هیر؛ امیر نبی بیدهندی