نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2232-2243

رضوان سلامی ابیانه؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری