نویسنده = �������������� ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد آلبیدوی سطح زمین در کاربری ها مختلف اراضی در دشت یزد- اردکان

دوره 5، شماره 1، بهار 1399، صفحه 2394-2403

حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ فهیمه عربی علی آباد