نویسنده = ���������������� ��������
تقویت مقاومت کششی لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیر شیمیایی-مکانیکی با نانوالیاف سلولزی و PAE

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2458-2465

پژمان رضایتی چرانی؛ محمد مرادیان؛ سیده فائقه موسوی