نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پیچکها بر اکوسیستم خلیج فارس با استفاده از مدلسازی عددی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3533-3539

امید ماه پیکر؛ امیر اشتری لرکی؛ محمد اکبری نسب