نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. Mapping and Assessing the Precipitation and Temperature Changes in Arasbaran Forest Ecosystem under Climate Change, NW of Iran

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 2681-2692

رؤیا عابدی؛ لادن کاظمی راد