نویسنده = ���������� ���������������� �������� ��������
بررسی تجارت مجوزهای انتشار گازهای گلخانه‎ای بین ایران و کشورهای عضو BRICS

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2581-2588

محمد طاهر احمدی شادمهری؛ اعظم محمدباقری؛ محمود هوشمند؛ مهیندخت کاظمی