نویسنده = ���������� �������� ����������
تصفیه آب استخرهای شنا با استفاده از چارچوب فلز-آلی MIL-100 (Fe): حذف اسید اوریک

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2661-2664

معصومه محمدنژاد؛ عالیه معینی پور