نویسنده = ������������ �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از فن آوری غشایی اسمز معکوس جهت حذف نیکل از پساب صنایع آبکاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2757-2765

نسرین محصل اخلاقی؛ وحید نصراله تبار آهنگر؛ رضا حاجی سید محمد شیرازی؛ سید مهدی برقعی؛ سمیه سعدی