نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 4
1. Feasibility study of using optimally the wastewater from a refinery in Hakimieh neighborhood

دوره 6، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 4121-4129

رضا خلیلی؛ سید محمدامین حسینی پور


2. ارزیابی عرضه و تقاضای منابع آب در حوضه هراز با رویکرد مدل پویایی سیستم (Vensim)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3518-3524

رضا خلیلی؛ حسین منتصری؛ حامد متقی؛ ابوالفضل زالی


3. The effects of forecasted precipitation amount on probable maximum precipitation and probable maximum flood parameters

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 2982-2989

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی


4. ارزیابی کیفیت آب رودخانه بشار با استفاده از شاخص کیفیت آب CCME

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2807-2814

رضا خلیلی؛ محمد پروین نیا؛ حامد متقی