نویسنده = ������ �������� ������������ ��������������