نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جنگلهای دست‌کاشت بر زندگی روستاییان (مطالعه موردی: چاه افضل اردکان)

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2913-2924

منیژه حاجی عابدی پور چناری؛ حمید سودایی زاده؛ احمد فتاحی اردکانی؛ محمدرضا اختصاصی؛ محمد حسن امتحانی