نویسنده = �������������� ����������
سنتز سبز نانو کامپوزیت منگنز/سپیولیت و کارایی آن در حذف نیکل از محلولهای آبی

دوره 5، شماره 3، مهر 1399، صفحه 2823-2829

آیدین حسن آقائی؛ حانیه عباسلو؛ سمیه بختیاری