نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. Performance of Reviews in Aquaculture during 2009-2019: A Bibliometric Analysis

دوره 5، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 3236-3247

امیر قاضی لو؛ مسلم شریفی نیا


2. ارزیابی عملکرد یک همایش معتبر در علوم محیطی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 2952-2961

عماد کوچکنژاد؛ امیر قاضی لو؛ مسلم شریفی نیا؛ مهران لقمانی؛ کمال الدین کر