نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان ید در نمک های یددارتوزیع شده در شهرستان گرگان در سال 1395

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3407-3411

یوسف دادبان شهامت؛ سمیرا موجرلو؛ سمانه دهقان؛ پانیذ نیک سیر؛ مینا قهرچی؛ زهره مقیسه