نویسنده = ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شوری زدایی خورشیدی در ایران – تحلیل SWOT با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3352-3359

محمد قلی زاده؛ ابوالفضل فرزی؛ سمانه معصومی