نویسنده = �������������� ����������
شوری زدایی خورشیدی در ایران – تحلیل SWOT با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3352-3359

محمد قلی زاده؛ ابوالفضل فرزی؛ سمانه معصومی