نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آزاد سازی تجاری و کیفیت محیط زیست (مورد مطالعه: ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا)

دوره 6، شماره 1، بهار 1400، صفحه 3345-3351

مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ یاسر بلاغی اینالو