نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 3556-3569

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده